پيش فروش : مي باشد کمد و کابینت : دارد تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد
8400000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
7498000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 100 متر سهم : یک پنجم تجاري : تجاری می باشد
2172000000 تومان
پيش فروش : مي باشد کمد و کابینت : دارد کف : گچ
2975000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 100 متر سهم : یک سوم جدول کشی شده : خیر
1942000000 تومان

ویژه قطعه ی 364 متری در خاوران

تبریز -خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
5278000000 تومان

ویژه آپارتمان190متری در خاوران

تبریز -خاوران
پيش فروش : مي باشد کمد و کابینت : دارد تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد
3040000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : سه خواب
4042000000 تومان
کف : گچ تعداد خواب : سه خواب
4180000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : سه خواب
4420000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : سه خواب
4500000000 تومان

ویژه آپارتمان 235 متری در خاوران

تبریز -خاوران
پيش فروش : مي باشد کمد و کابینت : دارد
4582000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 100 متر سهم : یک پنجم جدول کشی شده : خیر
2081000000 تومان

ویژه آپارتمان 240 متری در خاوران

تبریز -خاوران
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : سه خواب
4080000000 تومان

ویژه قطعه ی 378متری در خاوران

تبریز -خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
5670000000 تومان
1 2 3 4 5