پيش فروش : مي باشد کمد و کابینت : دارد تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد
2650000000 تومان
پيش فروش : مي باشد کمد و کابینت : دارد تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد
7500000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه تجاري : تجاری می باشد
6500000000 تومان

ویژه قطعه ی 421 متری در خاوران

تبريز- خاوران
متراژ انتخابی : بالای 400 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
5894000000 تومان
پيش فروش : مي باشد کمد و کابینت : دارد تعداد واحد در هر طبقه : یک واحد
2560000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 100 متر سهم : یک پنجم جدول کشی شده : خیر
1991000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 200 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
6219000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
4732000000 تومان
2880000000 تومان

ویژه قطعه ی 301 متری در خاوران

تبريز- خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
3913000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : سه خواب
2720000000 تومان

ویژه قطعه ی 364 متری در خاوران

تبريز- خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
5278000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 100 متر سهم : یک سوم جدول کشی شده : خیر
1776000000 تومان

ویژه آپارتمان 230 متری در خاوران

تبريز- خاوران
تعداد خواب : سه خواب
3565000000 تومان

ویژه قطعه ی 340 متری در خاوران

تبریز -خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
6800000000 تومان
1 2 3 4 5