پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
2170000000 تومان

ویژه واحد 240 متری در خاوران

تبريز- خاوران
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
3600000000 تومان
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
5550000000 تومان

ویژه واحد 280 متری در خاوران

تبريز- خاوران
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : دو خواب
3920000000 تومان

ویژه واحد 140 متری در خاوران

تبريز- خاوران
پيش فروش : مي باشد
1960000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
6520000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 100 متر سهم : یک سوم جدول کشی شده : خیر
3657000000 تومان

ویژه واحد 125 متری در خاوران

تبریز خاوران - روبه روی سالن همایش های بین المللی
2125000000 تومان
متراژ انتخابی : زير 100 متر سهم : سهم مي باشد جدول کشی شده : خیر
920000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 100 متر سهم : یک دوم آماده سازی شده : بله
1141000000 تومان
تعداد خواب : دو خواب
2300000000 تومان

ویژه پیش فروش واحد 150 متری در دور میدان خاوران

تبريز- خاوران دور میدان اصلی
پيش فروش : مي باشد تعداد خواب : سه خواب
2250000000 تومان
تعداد خواب : سه خواب
4290000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 100 متر سهم : یک دوم جدول کشی شده : خیر
1222000000 تومان

ویژه قطعه ی 352 متری در خاوران

تبريز- خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
5104000000 تومان
1 2 3 4 5