متراژ انتخابی : بالای 400 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
7387000000 تومان

ویژه قطعه ی 362 متری در خاوران

تبريز- خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
6878000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 100 متر سهم : یک دوم جدول کشی شده : خیر
2608000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
4334000000 تومان

ویژه قطعه ی335متری در خاوران

تبريز- خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
5025000000 تومان
پيش فروش : مي باشد کف : گچ تعداد خواب : دو خواب
2160000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 100 متر سهم : یک دوم جدول کشی شده : خیر
2716000000 تومان

ویژه قطعه ی348 متری در خاوران

تبريز- خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
6612000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
7098000000 تومان

ویژه قطعه ی 350 متری در خاوران

تبريز- خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
3150000000 تومان
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
4576000000 تومان
متراژ انتخابی : بالاي 600 جدول کشی شده : خیر آماده سازی شده : بله
16426000000 تومان
متراژ انتخابی : زير 100 متر سهم : یک چهارم جدول کشی شده : خیر
937000000 تومان

ویژه قطعه ی 364 متری در خاوران

تبريز- خاوران
متراژ انتخابی : بالای 300 متر سهم : کل قطعه جدول کشی شده : خیر
3200000000 تومان
متراژ انتخابی : زير 100 متر سهم : سهم مي باشد جدول کشی شده : خیر
540000000 تومان
4 5 6 7 8