شهرک خاوران

Admin جمعه، 19 دی 1399; 1

املاک صدف خاوران

شهرک خاوران

شهرک خاوران یک شهرک مسکونی در حال ساخت واقع در شهر تبریز و در حوزهٔ استحفاظی شهرداری منطقهٔ ۹ این شهر می باشد. این شهرک در ارتفاع 1700 متری از دریا واقع شده و کاملا مشرف به یافت اصلی شهر است .

خاوران به عنوان مدرن‌ترین شهرک مسکونی ایران شناخته شده است.

طراحی شهری به ویژگیهای محیطی فضا و مکان و به ساماندهی شهر و عرصه های همگانی آن می ی باشد.

  1.  هدف اصلی طراحی شهری خاوران، ارتقای کیفیت محیط کالبدی انسان و از آن طریق ارتقای کیفیت زندگی می باشد. 
  2. طراحی شهری با کیفیت کالبدی و فضایی محیط بیشتر می باشد . 
  3.  طراحی شهری ابزاری است برای مداخله عمومی و قانونی در کیفیت محیط شهری است.
  4.  هدف طراحی شهری، خلق یا احیای کیفیت محیط شهری به کمک تأثیری پذیری بر اطلاعاتی می باشد که ناظر بر اساس میزان و نحوه ادراک خود از یک فضا برداشت می کند . 
  5.  تاکید و توجه طراحی شهری بر روی سه جنبه است 1- شکل فضایی محیط طبیعی 2-الگوی فعالیت  ها 3- کیفیت محیط  است.

شهرک خاوران طراحی شهری

آنچه در تعاریف مذکور مشترکات می باشد، " فضا و مکان شهری " است . چون می توان تعریف کرد ، هدف طراحی شهری ، ارتقاء و ساماندهی کیفی محیط شهری می باشد.


دانش طراحی شهری بعنوان موضوع ، در پی کشف فضا و مکان و رویدادهای درون آن است تا به هدفش که ساماندهی و ارتقای کالبدی - فضایی است، دسترسی پیدا کند .

سازه های مکان و ابزارهای طراحی شهری در این موارد ، "عملکردها" ، "مناظر عینی" ، "مناظر ذهنی" و " زیست بوم طبیعی " محسوب می شوند که اگر با سنجه های کیفی شناسایی و ساماندهی شوند ، کل فضاهای جمعی ساماندهی شده و ارتقای کیفیت زندگی جمعی انسان را جلب می نمایند.

در خصوص طراحی شهری در شهرک خاوران – که واقعاً آن را از سایر شهرکهای موجود در کلانشهر تبریز و بلکه در شمالغرب کشور مستثنی می سازد – تشکیل تیمی متشکل از اساتید ، صاحبنظران و متخصصان در خصوص طراحی شهری می باشد . توجه به ارتقاء کیفی فضاهای شهری و ساماندهی آن بعنوان هدف شهرداری منطقه 9 ، موجد این مهم شده تا طی بررسی های علمی – تحققی این امر   تحقق یابد.
 شهروند گرایی، کیفیتی است که تمامی توجهاتش به مردم ساکن در محیط شهری است تا  موجب رضایت و خوشنودی آنها در شهر شود.

نتیجه گیری:
در مروری به تاریخ شهرسازی در طول اعصار ، بیشتر نگاه در این موضوع  می باشد که همیشه شهرسازی بومی و ارگانیک یک گام جلوتر از برنامه ریزی و علم شهرسازی مبتنی بر برنامه ریزی باشد. چون نارسائیهای اداری و طولانی بودن فرایند تهیه و تصویب طرحهای شهرسازی ، عمدتا" شاهد این مورد است که ابتدا شهرسازی ارگانیک و سنتی ( مبتنی بر عدم برنامه ریزی ) به صورت بومی شکل گرفته و بعدا" ضوابط و مقررات مربوط به شهرسازی سایه خود برآن گذاشته است، که این مهم نیز در بردارنده مشکلات خاص خود بوده است.

خوشبختانه شهرک خاوران از جمله شهرک های معدودی در داخل محدوده قانونی شهر است که در وضع موجود به صورت بکر و بایر می باشد و هر چیزی که عملیات ساخت و ساز را بر مبنای اصول و ضوابط مربوطه نگه می دارد

 بنابراین از یک سو انگیزه شهرداری در خصوص " قانونمند سازی و تاکید بر رعایت هر گونه ضوابط و مقررات ساخت و ساز مصوب " و از سویی دیگر در خصوص " شهروند گرایی مبتنی بر ارتقاء کیفی سکونت " به عنوان  لازم و ملزوم شهرسازی نوین، حکایت از مدرن بودن شهرک خاوران برای سالهای آتی است.

چون بررسی پارامترهایی از قبیل ساختارگرایی و توجه به استخوان بندی فضایی کلان شهرک و تاکید بر هویت شهری است ، تقویت چهره شهری، توجه به طراحی کالبدی فضاهای عمومی و استفاده از عناصر سرزنده بیولوژیکی (آب و پوشش گیاهی)، توجه به عدالت و تناسب در توزیع کاربری ها و سهولت دسترسی شهروندان به آنهامی باشد و توجه به تجهیزات و مبلمان شهری و غیره،نیز از تشکیل مجموعه ای بی نظیر از شهرسازی مدرن و منطقی می باشد.

دیدگاه ها

دیدگاه خود را بیان کنید